گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 363
تاریخ ثبت 1439/02/15
عشق

سلام از لحاظ دینی عاشق شدن گناه است؟
هوالعلیم
عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید نا خوانده درس مقصود از کارگاه هستی
عشق باید خدائی باشد.