گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 367
تاریخ ثبت 1439/02/15
علت بروز احساس پوچي

1. چرا بعضي انسانها دچار احساس پوچي مي‏شوند؟
2. از نظر عرفاني حقيقت مرگ چيست ؟
هوالعلیم
1عدم ادراک صحیح از زندگی و احساس بی هدفی از حیات دنیوی و جهالت نسبت به مراتب اخروی و کمالات انسانی چنین نتیجه ای ببار خواهد آورد.
2 تغییر و تبدیل لباس به لباس دیگر .