گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 368
تاریخ ثبت 1439/02/15
عمل انسان موجب سلب توفیق می شود!

سلام عليكم در جلسه196عنوان بصري مسئله ارتباط نماز را با شفاعت امام حسين عليه السلام را مطرح فرمودند.
1 كسي كه بي نماز است و اهل موسيقي و بي حجابي آيا امام حسين شفاعت نفرموده كه به اين روز افتاده يا در اثر اعمال خود از شفاعت محروم شده كدام يك سبقت دارد ؟ روگرداني امام از او در اثر اعمال بد خود فرد يا روگرداني امام و عدم شفاعت او و در نتيجه عدم توفيق اعمال عبادي مثل نماز و ...
2 چگونه مي شود كه يك نفر ناگهاني توبه مي كند و متوجه كارهاي اشتباه خود مي شود آيا اين نيز در اثر شفاعت امام است؟ اگر بلي چرا در مورد همه صدق نمي كند و همه موفق به توبه نمي شوند؟
هوالعلیم
1 عمل انسان موجب سلب توفیق می شود.
2 تنبّه فرد دارای علل متعدّد است که بخش مهمّ آن نفس اختیار خود اوست.