گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 369
تاریخ ثبت 1439/02/15
عناد و دشمنی با اهل بیت

سلام علَیکم
ایا کسانی که دچار عناد با اهل بیت (ع)شده اند از طینت اشقیا هستند ودیگر راه به سوی سعادت ومحبت و عبودیت ندارند و اگر دارند چگونه ؟
هوالعلیم
هر کسی در این دنیا براساس مدرکات خویش مورد تکلیف قرار می گیرد خواه آن مدرکات صحیح یا سقیم باشد.و خدای متعال در وجود آدمی عقل را به عنوان فارق بین حقّ و باطل قرار داده است و به آن در روز قیامت احتجاج خواهد نمود.بنابراین مراد در ارزش میزان عمل به عقل و اختیار است وسرانجام انسان مطابق با آغاز او در ازل خواهد بود.بنابر این پذیرش ولایت و عدم آن به اختیار و انتخاب خود انسان بر می گردد و در این موضوع جبری در کار نمی باشد.