گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 371
تاریخ ثبت 1439/02/15
غلبه بر افكار شيطاني

چگونه بر افکار شیطانی خود پیروز شویم؟
هوالعلیم
با توجه به مبدأ اعلی و دوری جستن از مواضعی که موجب تحریک و ترغیب این گونه افکار می شود .