گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 379
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت صله رحم

بسم اللَه الرحمن الرحیم
الف_ ارتباط با ارحام هر چند وقت یکبار انجام بشود تکلیف صله رحم انجام شده است؟(در سال چند بار) ب_ رفتن به خانه ارحام که همه در یک اتاق پذیرایی مینشینند( ولی مردان یک سمت خانمها یک سمت) واجب است؟ ج_ اگر به منزلشان نروی ولی سالیانه تماس بگیری احوالپرسی کنی ولی احتمال دارد نامحرم گوشی تلفن را بردارد ایا اینطور صله رحم واجب است؟د_ اگر ارحام مشکل مالی خاصی نداشته باشند و آنها اصلا با ما ارتباط برقرار نکنند آیا بر ما واجب است که به آنها زنگ بزنیم؟ و آیا در صله رحم بر بزرگان واجب است که به کوچکترهای فامیل سر بزنند؟
هوالعلیم
این مسئله در افراد متفاوت است و انسان باید رعایت حد اعتدال را بنماید.