گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 383
تاریخ ثبت 1439/02/15
مراجعه افراد مستمند به درب خانه

آيا هر گدایی آمد در خانه بايد پول به او بدهم؟ يك خانم آمده بود و گفت كه به او كمك كنم چون شوهرش بايد عمل كند. (گفت پول زياد كمك كنم مثلاً 50000 تومان). من خانه نبودم و خانمم گفته بود كه ندارد
هوالعلیم
باید در این گونه امور تحقیق شود.