گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 384
تاریخ ثبت 1439/02/15
مرز تکالیف درقبال دوستانی که زمینگیر شدند

سلام علیکم وظیفه و مسئولیت ما درقبال اشخاصی که مدتها بیمارهستند و از اداره کردن خود و خانواده درمعذوریت هستند چیست؟ باتشکر
هوالعلیم
رسیدگی به آنان قطعا موجب رضای خدا خواهد بود.