گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 385
تاریخ ثبت 1439/02/15
مسافرت بدون خانواده

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
مسافرتهاي مجردي رفقا كه مردان بدون خانواده هاي خود(زن و بچه) ميروند، مورد نظر و تأييد حضرتعالي است؟
باتشکرفراوان.
هوالعلیم
باید دید چه مسافرتهایی است.