گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 392
تاریخ ثبت 1439/02/15
حق فرزند رضاعی بر مادر

سلام فرزند رضاعی چه حقی بر گردن مادر رضاعی دارد؟
هوالعلیم
باید مورد عطوفت و لطف مادر قرار گیرد.