گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 396
تاریخ ثبت 1439/02/15
ذکر

شنیده شده است که یکی از اولیای خدا به فردی فرموده است که برای جلوگیری از تصادفات رانندگی ، قبل از رانندگی یازده بار ذکر "بسم اللَه الرحمن الرحیم " و سپس ایه الکرسی و سپس 5 بار سوره توحید قرائت گردد . در صورت صحت مطلب فوق آیا اجازه عام برای انجام ذکر مذکور وجود دارد ؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.