گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 407
تاریخ ثبت 1439/02/15
مکان و زمان گفتن ذکر یونسیه

ذکر یونسیه طی چهل شب حتما باید در جا و مکان یکسان اجرا شود ؟
هوالعلیم
در هرجا و هر زمان مانعی ندارد.