گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 412
تاریخ ثبت 1439/02/15
راهکار مقابله با افکار نفسانی

بسمه تعالی
شخصی که به دلیل نداشتن همسر دچار پریشانی فکر و عدم تمرکز می شود و به ظاهر هیچ گونه راهی برای ازدواج ندارد بهترین راه برای از بین بردن نیاز جنسی اش چه می باشد؟ چگونه می توان نیاز به زن را بطور کامل از بین برد؟ با تشکر
هوالعلیم
نیازی به از بین بردن نیست با صرف اوقات در امور مستحسنه و مطالعه کتب سودمند و پرهیز از غذاهای محرّک و عدم مواجهه با مناظر تحریک کننده و ذکر خدا می توان تا حدودی بر این مشکل غالب گردید.