گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 414
تاریخ ثبت 1439/02/15
فاصله زمانی بین عقد و عروسی

بهترین فاصله زمانی بین عقد و عروسی(دوران عقد ) چقدر است 5 ماه آیا مناسب است؟
هوالعلیم
این مقدار زیاد است حدّ مناسب بیش از دو ماه نباشد.