گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 422
تاریخ ثبت 1439/02/15
انتخاب استاد

باسلام اینجانب جوانی 32 ساله میباشم که 2سال است در طریق سیر وسلوک خود را به خدا سپرده ام و به نظر خودم اگرخدا بخواهد کسی را هدایت کند و در طریق قرار دهد خودش استاد و مرشدی سر راه او قرار میدهد ولی هنوز کسی را پیدا نکرده ام به نظر شما چکار کنم ؟
هوالعلیم
همچنانکه خود متذکر شدهاید اگر خدا بخواهد خود راه را نشان خواهد داد.