گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 423
تاریخ ثبت 1439/02/15
انتخاب استاد

بسم اللَه الرحمن الحيم
با سلام
اينجانب با توجه به علاقه اي كه نسبت به عبادت خداي تبارك و تعالي پيدا نموده ام هر چه سعي مي كنم كه اين عبادت ها را نظم و هدفي بدهم نمي توانم به مانند ديوانه اي مي شوم كه از خود بي خود شده است.
با توجه به استفاده از اين ايامي كه خدا به اين بنده حقير نموده است مي خواهم با معرفي شخصي نهايت استفاده از اين ايام زنده بودنم را ببرم.

و من اللَه توفيق
هوالعلیم
انشاءاللَه خداوند توفیق شما را بیشتر گرداند، مهم عمل به دستوراتی است که توسط بزرگان داده شده است نه به دنبال فردی گشتن.