گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 424
تاریخ ثبت 1439/02/15
انتخاب استاد

بنده به خاطر رفع تحیّر کمی که در مورد یکی از بزرگان داشتم به قرآن تفألی زدم البته برای خالص کردن نیت. صفحه ی 223 از سوره ی هود آمد آیا می توان به آن برای خود اعتماد کرد؟
بسم اللَه الرحمن الرحیم
معیار و ملاک در قبول و ردّ هر سخن و عقیده ای علم بر اساس اصول و طرق موصله عقلیه و شرعیه می باشد و با تفأل و استخاره و سایر امور متداوله بین عوام حجت شرعی برای متابعت و پذیرش قول کسی تمام نمی شود.