گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 426
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا استاد اخلاق باید مجتهد باشد؟

آیا استاد اخلاق به معنای دقیق کلمه می تواند مجتهد نباشد؟
اگر خیر پس سید هاشم حداد چه؟
اگر بله می تواند مجتهد نباشد پس آیا جاهایی در سلوکش وجود ندارد که حداقل شک کند که این طریقت با شریعت هماهنگ هست یا نه؟ (بفرض استادش در قید حیات ظاهری نباشد.)
هوالعلیم
شرط سلوک در محضر استاد کامل یقین و قطع به ولایت او است و اگر کسی شک کند حق ندارد نزد ولیّ الهی به شاگردی و سلوک بپردازد.