گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 428
تاریخ ثبت 1439/02/15
تهذیب نفس

جناب استاد
من برای طی مراحل سلوک الی اللَه در مشهد به استاد و ولی مبّرزی چون پدر گرامیتان رحمة اللَه علیه نیاز دارم لطفا مرا راهنمایی کنید.
لازم به ذکر است پیش از این در جلسات شما به مقدار اندک بوده ام و سلسله جلسات شما را طی سال 76 تا کنون از طریق سایت و فایلهای آنجا گوش فراداده و سعی کرده ام یک به یک ملکه کنم.
هوالعلیم
بنده استاد سلوک و مربیّ مهذّبی را همچون مرحوم والد رضوان اللَه علیه در زمان حاضر نمی شناسم.