گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 43
تاریخ ثبت 1439/02/15
آسمان و زمین در قرآن

سلام
آیه های مربوط به آسمان ها و زمین در قرآن برای من سؤال شده و بسیار هم در سایت های مختلف شبهه وارد شده و مورد سؤال قرار گرفته و بحث این است که این آیات با علم همخوانی ندارد. مثلا هفت آسمان و هفت طبقه زمین و یا اینکه در قرآن هست خدا آسمان را نگه میدارد تا بر زمین نیفتد اینطور به ذهن میرسد که انگار آسمان یک جسم صلبی است بالای سر ما که ستاره ها به آن آویزان هستند یا مساله مربوط به کوه ها که میخ زمین هستند که انگار زمین مسطح بر روی چیز دیگری قرار دارد و کوه باعث عدم لغزش آن می شود و ... البته جواب ها را هم خوانده ام ولی قانع نشدم یعنی در وسط ماندم.
خیلی ممنون
هوالعلیم
اشکالی در بین نیست منظور از هفت آسمان یا اشاره به هفت آسمان عالم مادّه و مجرّدات است یا هفت طبقه و اینکه علم هنوز به آن راه نیافته دلیلی بر عدم آن نیست و زمینی نیز بر همین منوال.