گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 435
تاریخ ثبت 1439/02/15
شاگردی استاد کامل فوت کرده

سلام علیکم آیا میشود در صورت پیدا نکردن استاد کامل تحت تربیت عرفای کامل فوت کرده مثل آیت اللَه قاضی در آمد.؟ از چه طریقی؟
هوالعلیم
پاسخ این سؤال در جلد سوّم اسرار ملکوت آمده است.