گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 437
تاریخ ثبت 1439/02/15
لزوم تبعیت استاد

سلام زیر نظر استاد بودن در چه زمانی از سیر و سلوک ضرورت پیدا میکند و چگونگی یافتن استاد را هم بفرمایید
هوالعلیم.
از ابتداء سلوک باید با استاد همراه و همنشین بود و اگر برای انسان میسّر نگردید، باید به شیوه ای که در جلد سوم اسرار ملکوت خواهد آمد، عمل نمود.