گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 438
تاریخ ثبت 1439/02/15
لزوم عمل به وظیفه

با توجه باینکه بعد مکانی از استاد تاثیری بر دستگیری استاد از شاگرد ندارد،انسان از کجا بداند تحت ولایت استاد می باشد یا خیر؟تحت ولایت بودن چه علایمی دارد؟
هوالعلیم
انسان به وظیفهی خود عمل کند دیگر دغدغهای به خود نباید راه دهد.