گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 44
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا در قرآن کریم وجود موجوداتی در سایر سیارات ذکر شده؟

آیا وجود موجوداتی در سایر سیارات در قرآن کریم ذکر شده؟
هوالعلیم
درباره موجودات زنده سخنی نیامده است.