گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 441
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه دستیابی به استاد کامل

با سلام احتراما چه طریقی سیر کنیم که استادی الهی دست ما را بگیرد و به استادی الهی دست یابیم .چه ذکری را و به چه صورت در این کار موثر میدانید؟ باتشکر
هوالعلیم
این مطلب در کتاب اسرار ملکوت جلد سوّم آمده است.