گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 442
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه سیر و سلوک در صورت عدم دسترسی به استاد کامل

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آقا شما درپاسخ سؤالی فرمودید:
"خودشناسی همان طریق خداشناسی است که به واسطۀ تربیت نفس به دست استاد خبیر تحقق پیدا می‌کند و راهی جز این وجود ندارد."
ما که دسترسی به استاد خبیر نداریم چه کنیم؟ دست روی دست بگذاریم؟ آیا مطالعه کتب علامه کفایت میکند؟
هوالعلیم
پاسخ در جلد سوّم اسرار ملکوت داده شده است.