گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 443
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه شناخت استاد کامل

با سلام در جلسه 26 عنوان بصري گفته ايد كه راهبر و دستگير بايد به علم حضوري خضري رسيده باشد و اگرنه نمي تواند دستگيري كند. سؤال اين است كه ما چگونه مي توانيم بفهميم كه راهبر ما آنگونه است؟ جز اينكه كردار او را به كتاب و سنت ارجاع دهيم. راهي كه خود ائمه فرموده اند.
هوالعلیم
شرح این مطالب در جلد دوم کتاب اسرار ملکوت آمده است.