گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 447
تاریخ ثبت 1439/02/15
درخواست ناصحیح از اهل بیت

سلام.
شما مطلبی را در جلسه عنوان بصری 185 در طهران از مرحوم میرزا حبیب دربندی بیان فرموده و ایشان را فردی مصیبت زده و توقف کرده در جلسلات امام حسین تلقی فرمودید.در حالی که این داستان را ناتمام بیان فرمودید.
ادامه آن چنین است که بعد از آنکه ایشان در حرم آقا سیدالشهدا علیه السلام حضرت را به مادرشان قسم میدادند که مبادا شمر (لعنة اللَه علیه) را شفاعت کنند، از ایشان علت این در خواستش را سؤال کردند و ایشان فرمودند: من برایم مشهود و روشن شده که این خانواده به قدری کرم دارند که احتمال دارد قاتلین خویش را شفاعت نمایند.
حال با روشن شدن اصل داستان آیا برای جناب میرزا حبیب جز از طریق توسل و گریه در مصائب اهل بیت و به اصطلاح شما مصیبت زدگی این مطلب مشهود و روشن شده است؟
هوالعلیم
مطلب همان است که عرض کرده ام ایشان در این درخواست اشتباه کرده است.