گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 456
تاریخ ثبت 1439/02/15
برای آرامش روح اموات چه کار کنیم؟

خانم جوانی به تازگی از دنیا رفته اند.برای آرامش روح ایشان بهتر است چه کارهایی انجام شود؟
با تشکر
هوالعلیم
به فقراء مساعدت نموده و قرآن تلاوت کرد.