گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 46
تاریخ ثبت 1439/02/15
بندگان مخلص

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
در قرآن کریم حضرت باری تعالی فرموده اند که شیطان رجیم هنگام رانده شدن از بهشت به خداوند گفت:فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین از طرفی میگویند که هرچه قدر انسان مخلص میشود و به خداوند نزدیکتر میشود زنجیر شیطان برای گمراه کردن او محکم تر میشود پس بندگان مخلص خداوند که در قرآن اشاره شده شیطان با آنها کاری ندارد چه کسانی هستند؟ متشکرم
هوالعلیم
کسانی که از عالم نفس عبور کرده اند زیرا شیطنت و اغواء شیطان در محدوده نفس است واین افراد را مُخلَص گویند نه مُخلِص