گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 463
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه تشخیص وظیفه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم مرز تشخیص فعلی که سر خود انجام میشود با فعلی که باید عاقلانه انجام گیرد چیست؟ در یکی از جلسات عنوان بصری فرموده اید مراقب باشید سر خود کاری را انجام ندهید و در یکی از جلسات مخدرات فرموده اید برای هر چیزی سئوال نکنید مطلب را بگیرید و عمل کنید چطور این دو را از هم تشخیص بدهم؟ التماس دعا
هوالعلیم
خداوند در انسان قدرت تشخیص و نیروی عقلی قرار داده اگر از آن بهره ببریم قطعاً در رفتارمان تغییر مشاهده خواهیم نمود.