گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 474
تاریخ ثبت 1439/02/15
توفیق در سیر و سلوک إلی اللَه

سلام لطفا ذکری برای پذیرش توبه یادم بدهید. 2.یک دستورالعمل یادم بدهید که با خواندنش معنویت پیدا کنم و آماده سیرو سلوک بشوم. 3. برخی میگویند برای پیدا کردن استاد عرفان نماز استغاثه به امام زمان بخوانم شما چه پیشنهادی دارید؟
هوالعلیم
از خداوند بخواهید توفیق را رفیق طریق گرداند.