گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 476
تاریخ ثبت 1439/02/15
معنای کلمات رحمت ، نعمت ، و عنایت

تفاوت رحمت ،نعمت و عنایت چیست؟
هوالعلیم
هر سه معنی تقریبا یک مصداق را بیان میکند.