گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 480
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا در مورد حجیت فعل اولیا الهی استثنائاتی وجود دارد؟

به نام خدا.
با سلام آیا این طور به نظر نمی رسد که منظور از تطابق سخن معصومین و اولیای خدا با قرآن سخنان عمومی ایشان است نه سخنان و یا دستورات شخصی ایشان به افراد خاص همانطور که حضرت خضر فقط در مقابل موسی آن کارهای خارق العاده را انجام دادند.
هوالعلیم
حجّیّتت سخنان اولیاء الهی در مقام کلّیّت کلّی و در مقام جزئیّت جزئی است و هر دو آنها بر کتاب خدا منطبق است نه اینکه فقط سخنان کلّی منطبق باشد.