گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 485
تاریخ ثبت 1439/02/15
اسماء جلاله

باسلام من خیلی دوست داشتم ازاسمای خداوند متعال که مطابق با حال واحوالم باشه از عالمی بگیرم تااینکه درخواب دیدم صدایی میگفت این دو اسم از اسماء خداوند را پیامبر فرموده زیاد بگویید بعد از مدتی در خواب دیدم اسمی از اسماء خداوند را زیاد تکرار میکنم دوباره در خواب دیدم چهار اسم متفاوت از اسامی را زیاد تکرار میکنم حال شما مرا راهنمایی بفرمایید تعبیر این خوابها چیست و کدام یک از اسامی راباید تکرار کنم و به چه تعداد و چه زمانی و آیا اذکاری که روزانه خودم می گویم را ادامه دهم یا خیر ؟لطفا مرا در این زمینه راهنمایی و مساعدت بفرمایید باتشکر و التماس دعای فراوان خداوند شمارا موفق بدارد .
هوالعلیم
این خواب دلالت بر تداوم اسماء مذکوره ندارد.