گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 489
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم حجّیّت خواب و رؤیا

اگر شخصی به هنگام مطالعه بعضی از متون عرفانی دچار بعضی شبهات شود و یا در خصوص عارف خاصی که شاعر هم هست دچار تردید گردد که آیا این شخص که اکنون زمان زیادی از فوتش گذشته است درست می گفته یا نه و از خدا تقاضا کند با چنین بیانی «که خدایا اگر اینها راست می گویند جایگاه این شخص را در آن عالم بر من آشکار کن» و در خواب ببیند که آن عارف شاعر در بهشتی که از زیر تختهای آن آب روان جاریست به همراه شیری که گویا دست آموز وی است و جوانی که همراهی اش می کند و چهره ای نورانی ! آیا این خواب می تواند نشانه ای باشد برای پیمودن راه این عارف و آیا این خوابها که آدمی از خداوند استمداد میکند در زمانی که در میان درست و نادرست راه تشخیص را گم کرده است ، صحیح است ؟
خوشحال می شوم پاسخم را دریافت کنم بنده خوابهایی می بینم که بیشتر آنها نشانه هایی در زندگی ام داشته است .
امیدوارم خداوند به صراط مستقیم هدایتمان گرداند ان شااللَه
هوالعلیم
خیر این گونه خواب ها دلیل بر صحّت مسیر نمی باشد.