گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 49
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفاوت میان عطف اسامی اشخاص در قران

در سوره اعراف آيه 122 زماني كه ساحران به حضرت موسي عليه السلام ايمان آوردند گفتند ايمان آورديم به رب موسي و هارون اما در سوره طه آيه 70 زماني كه ساحران ايمان آوردند گفتند ايمان آورديم به رب هارون و موسي چرا در سوره اعراف ابتدا نام موسي وسپس نام هارون آورده شده است اما در سوره طه ابتدا نام هارون و سپس نام موسي آمده است؟
هوالعلیم
جهت حفظ سیاق متفاوت است . ونیز به جهت حفظ مرتبه ربوبی که نسبت به هارون و موسی تفاوتی ندارد.