گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 490
تاریخ ثبت 1439/02/15
علوم رسیده از ائمه در خواب و رویا

بعضا دیده می شود عده ای مدعی می شوند که علوم طبیعه و ماورائ طبیعه را در خواب و عوالم مختلف در زمان کوتاه از ائمه خصوصا علی بن ابی طالب می آموزند . و اعلام فیض می نمایند . در این خصوص شبه توضیح فرمایید . جایگاه این ادعا ها چیست؟
هوالعلیم
بسیاری از این مطالب و ادّعاها خلاف واقع و در حقیقت ارتباط با نفوس خبیثه است و افراد خبیر متوجه این مسئله خواهند شد و چه بسا افراد عادی حتّی اهل علم به هر مرتبه که رسیده باشند نمی توانند حقیقت مطلب را کشف کنند بنابراین لازم است با احتیاط انسان برخورد کند