گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 504
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از دستورات کتاب سیر و سلوک منوط به اجازه استاد است.

آیا اجازه داریم به دستوراتی که در کتاب سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم است عمل کنیم؟
بسم اللَه الرحمن الرحیم
بزرگان طریق انجام دستورات و برنامه های سلوکی را منوط به اجازه و اشراف فرد خبیر و آگاه به راه و مصالح و مفاسد پیش روی سالک میدانند. بنابر این چنانچه از مرحوم علامه طهرانی رضوان اللَه علیه نقل شده است عمل به دستورات کتاب مذکور نیاز به اجازه دارد.