گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 508
تاریخ ثبت 1439/02/15
برنامه سلوک

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آقا جان! روحی فداک، آیا آن برنامه ای را که در کتاب اسرار ملکوت از مرحوم علّامۀ طهرانی رضوان اللَه علیه ذکر نموده اید می توانیم بدون اجازه انجام دهیم؟(حتی آن برنامه اربعینیات)
آیا گفتن ذکر (لا اله الا اللَه) و ذکر یونسیه نیز بدون دستور به هر مقدار که باشد اشکالی ندارد؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.