گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 514
تاریخ ثبت 1439/02/15
ترک خوردن گوشت

سلام
آیا ترک خوردن گوشت به جهت تهذیب نفس به طور کلی جایز است؟ آیا گوشت ماهی از خوردن گوشت کفایت می کند؟
متشکرم
هوالعالم
این مطلب در شرح حدیث عنوان بصری خواهد آمد. انشاءاللَه.
و اما مجمل مسئله اینست که تردیدی در کیفیت تاثیر غذا و نوع مواد در حالات روحی و معنوی انسان نمی باشد چه از نظر شیمیایی آن و چه از نظر نفسی و باطنی آن و بدین جهت است که اساتید تهذیب و تربیت به انتخاب غذاهای سبک و سهل الهضم و میوه جات و سبزیجات توصیه نموده اند و از مصرف گوشت به مقدارافراط بر حذر داشته اند که البته صرف نظر از مضارّ مادی و شیمیائی آن به جنبه روحی و باطنی نیز قطعاً التفات فرموده اند.
برای این مسئله توصیه به هفته ای دوبار شده است ، و البته گوشت سفید مخصوصا ماهی از ضرر کمتری نسبت به گوشتهای قرمز بر خوردار می باشد.