گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 524
تاریخ ثبت 1439/02/15
چشم پوشی در امور زندگی

سلام علیکم
در جلسه بانوان تهران حضرت آقا حدیثی را در مورد چشم پوشی در امور زندگی فرمودند که من آن حدیث را این گونه پیدا کردم"صلاح حال التعایش والتعاشر ملا مکیال ثلثاه فطنة و ثلثه تغافل، مصلحت همزیستی سالم و معاشرت با مردم درپیمانه ای است که دو سوم آن هوشیاری و یک سوم آن تغافل باشد
تحف العقول، ص 264
اگر ممکن است عین حدیث حضرت آقا را برای من بفرستید
هوالعلیم
حدیث همان است.