گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 527
تاریخ ثبت 1439/02/15
خواندن زیارت وداع

سلام.
آیا زیارت وداع خواندن در روز آخری که زیارت ائمه مشرف میشویم جایز است؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.