گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 528
تاریخ ثبت 1439/02/15
در خواست کمک

با سلام جوانی هستم متاهل چند سال است که دست به هر کاری می زنم با ورشکستگی خاص همان کار روبرو می شوم ونمی دانم علت کار درچیست وتمام فکرم مشغول است ونگران از اینده لذا از شما می خواهم علت را بگویید؟ذکر ویا سوره ایی بدهید تا مشکل حل شود واز روحیه نا امید ی که در من ایجاد شده رها شده وبا تمام وجود به خدا مشغول شوم در ضمن در سایت مکتب وحی هم نوشتم ولی شانس ما شما جواب ندادید (اجر کم عند اللَه)
هوالعلیم
بنده ذکر و دعائی در این گونه موارد سراغ ندارم .و توصیه حقیر توکل بر خدا و تسلیم بر اراده و مشیت او است و او را مؤثر و مسبب الاسباب دانستن است.