گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 530
تاریخ ثبت 1439/02/15
زمان دعا ها

آیا هردعا زمان خاصی دارد؟ و اگر دارد خود دعا زمان آن و علت آن را به من بگویید؟
هوالعلیم
معمولا در مفاتیح نوشته شده است.