گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 542
تاریخ ثبت 1439/02/15
استاد خبیر

سلام افرادی که میگویند دسترسی به استاد ندارند را می گوئید که به کتابهای پدر مرحومتان مراجعه کنند و اوراد و دستورات درون آن را اجرا کنند اما خود شما و پدرتان میگویید که برای بجا آوردن ذکر و دستور باید زیر نظر استاد کامل بود! می شود در این باره توضیح بدهید؟
هوالعلیم
آنچه ایشان در کتابشان آورده اند اشکالی ندارد. البتّه اذکار و دستوراتی هست که در کتاب ها نیست و آنها احتیاج به استاد دارد.