گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 543
تاریخ ثبت 1439/02/15
استاد سلوک

در عصر حاضر که متاسفانه استاد کاملی برای تربیت سالکین الی اللَه شناخته شده نیست . سالکین چگونه راه بپیماییند وبه کمال برسند ?
هو العالم
شرح این پاسخ انشاءاللَه در جلد سوم اسرار ملکوت خواهد آمد