گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 544
تاریخ ثبت 1439/02/15
استاد سیر و سلوک

سلوک الی اللَه


از چه طریق می توان در سیر سلوک الی اللَه قرار گرفت . چه کسی می تواند استاد و دست گیر انسان باشد
هوالعلیم
بنده در جلد دوم اسرار ملکوت مفصّلا توضیح دادهام.