گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 545
تاریخ ثبت 1439/02/15
استادکامل برای طی مراحل سیر و سلوک

1)با توجه به ضرورت استاد،افرادیکه طبق فطرت و عقل عمل میکنند،و دستشان به استاد کامل نرسیده میتوانند به کمال برسند و آیا سالک از مرحله خاصی از سلوک نیاز به استاد پیدا میکند؟2)با توجه به روایت "ضل من لیس له حکیم یرشده"آیا همیشه و در هر عصری حکیمی که بتواند انسان را از ضلالت نجات دهد وجود دارد؟راه دسترسی به چنین فردی چگونه است؟
هوالعلیم
توضیح این مطلب در جلد سوم اسرار ملکوت از این حقیر خواهد آمد.