گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 547
تاریخ ثبت 1439/02/15
اطاعت از همسر

همسرم در بعضی مواقع به من دستور میدهد که برای خرید منزل من تنهایی بروم و من هم در جوابش میگویم اصلا نمیروم .مثلا وقتی امتحان دارد یا روزه است انتظار دارد مثل زنهای دیگر من وسایل را خرید کرده باشم .حال من اگر میگویم نه به خرید نمیروم بی ادبی است؟ و اگر در بعضی مواقع مثلا سالی 2 بار برای اینکه کدورت پیش نیاد و او از من راضی باشد به خرید بروم برای من ضرر دارد (ارتباط با نامحرم)؟
هوالعلیم
سعی کنید کمتر با نامحرم برخورد کنید.